Subscribe to RSS - Avish Parashar

Avish Parashar

ESA Leadership Summit announces Avish Parashar as seminar speaker

 - 
10/21/2015

IRVING, Texas—Author and public speaker Avish Parashar will lead two seminars at the ESA Leadership Summit Jan. 31-Feb. 3 in Chandler, Ariz.